Regulamin Szkoleń

EWA WOLANIUK-KLOC

„INWESTOWANIE W WIEDZĘ, ZAWSZE PRZYNOSI NAJWIĘKSZE ZYSKI” - Benjamin Franklin.

REGULAMIN Szkoleń Salonu Fryzjerskiego „Finezja” Ewa Wolaniuk-Kloc

ikona

Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki uczestnictwa w usługach szkoleniowo-rozwojowych, świadczonych przez Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc Sp. z o.o. Decydując się na udział w usłudze szkoleniowej Klient/ Zlecający/ Kursant/ Model akceptuje poniższy Regulamin.

1. Podmiotem przeprowadzającym szkolenia, zwanym dalej „Organizatorem” i „Administratorem”, jest Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc Sp. z o.o., ul. Strzegomska 282; 54-432 Wrocław

2. Podmiotem uczestniczącym w usłudze szkoleniowej, zwanym dalej „Kursantem” jest osoba uczestnicząca w: szkoleniach, kursach, warsztatach.

3. Podmiotem zlecającym usługę szkoleniową, zwanym dalej „Zlecającym” jest osoba lub firma/ instytucja zlecająca Organizatorowi realizację usługi szkoleniowej.

4. Podmiotem uczestniczącym w w usłudze szkoleniowej, zwanym dalej „Modelem” jest osoba korzystająca z usług fryzjerskich świadczonych podczas usługi szkoleniowej i wpisana do Bazy Modeli Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi szkoleniowej zgodnie z Autorskim programem Szkoleń Fryzjerstwa Męskiego/ Barberingu Ewy Wolaniuk-Kloc.

6. Organizator świadczy usługi szkoleniowe w swojej siedzibie, jak i w innych lokalizacjach w całej Polsce, ustalonych z Podmiotem Zlecającym.

7. Autorski Program Szkoleniowy – nie podlega kopiowaniu, zawiera prawa autorskie.

8. Szkolenia odbywają się na Modelach i główkach treningowych z naturalnego włosa.

9. Kursant oświadcza, że jest zdrowy i nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań (również medycznych), by uczestniczyć w szkoleniu, a (w przypadku trwania pandemii) przed szkoleniem wypełnia ankietę zdrowia.

10. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest uiszczenie opłaty . Na miesiąc przed szkoleniem Organizator wymaga uiszczenia przedpłaty – zadatku w wysokości 50% wartości szkolenia. Pozostała część opłaty powinna być uiszczona 14 dni przed szkoleniem. Odstępstwa od tych zasad to: 

a) inne wymagania operatorów finansujących kursy ze środków publicznych

b) inne pisemne uzgodnienia Uczestnika z Organizatorem

11. W razie rezygnacji ze szkolenia, zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku uzasadnionej rezygnacji wpłatę można przeznaczyć w ciągu kolejnych 3 miesięcy na inny, nadchodzący kurs.

12. W razie przerwania szkolenia przed jego ukończeniem, jak również za nieprzystąpienie do szkolenia, Kursant nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

13. Usługi szkoleniowe prowadzone są zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie https://szkolenia-barberskie.pl/aktualne-szkolenia

14. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora celem: wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu, zawarcia umowy, jej realizacji oraz w celach marketingowych. Dane obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu. Dane są chronione zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016.

15. Siedziba Organizatora jest monitorowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, Kursantów i Modeli uczestniczących w usłudze szkoleniowej oraz w celu ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Organizatora na szkodę, art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Nagrania obrazu, zawierające dane/ wizerunek Uczestników, przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Nagrania Organizator przechowuje do 30 dni od ich nagrania. Organizator zapewnia ścisłą kontrolę dostępu osób uprawnionych do nagrań.

16. Zdjęcia wykonywane podczas szkoleń są własnością Organizatora. Kursant wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach: na profilach społecznościowych, w materiałach marketingowych Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz stronach z nim powiązanych. Zdjęcia będą oznaczone logotypem Organizatora i tylko w takiej formie będę mogły być pobrane i wykorzystywane przez Kursantów usług szkoleniowo-rozwojowych. Kursant oświadcza, że nie będzie wprowadzać zmian z zakresu obróbki otrzymanych zdjęć, a także ich modyfikowania. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

18. Ochrona danych osobowych. Administratorem danych osobowych: Kursantów i Modeli jest Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc Sp. z o.o.

19. Administrator przetwarza dane osobowe Kursantów w celu: sprzedaży usług. Przetwarzanie jest niezbędne do należytego wykonania umowy sprzedaży i dotyczy:

– świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością zapisu do formularza w celu szkoleniowym, rekrutacyjnym, do Bazy Modeli, w celach kontaktu i realizacji szkolenia na stronie www.szkolenia-barberskie.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza,

– marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.

20. Zlecający przekazuje swoje dane osobowe Organizatorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie realizacji szkolenia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia przez Zamawiającego i Kursanta. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: biuro@szkolenia-barberskie.pl;

– wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

21. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Zlecających, w szczególności w przypadku usunięcia danych Zleceniodawcy lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Zleceniodawca nie uregulował wszystkich należności wobec Organizatora lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Organizator.

22. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

23. Dostęp do danych osobowych Zleceniodawcy, Kursantów, Modeli, będą mieli pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z Organizatorem. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Dane osobowe, zebrane w celu świadczenia usług będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

– reklamacyjnej obsługi klientów;

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zleceniodawcy,

– wypełnienia obowiązku prawnego Organizatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

– świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

– świadczenia usług drogą elektroniczną do chwili usunięcia danych Zleceniodawcy, Modeli z systemu.

24. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, zlecenia usług strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

25. Kursant oświadcza, że nie będzie rozpowszechniać materiałów szkoleniowych, które otrzymuje podczas szkolenia, w celach komercyjnych/ sprzedażowych osobom trzecim.

26. Kursant zobowiązany jest posiadać własny sprzęt i przybory fryzjerskie potrzebne do ćwiczeń praktycznych i technicznych tj. szczotki, grzebienie, maszynki, trymery, nożyczki, degażówki, suszarkę, pelerynę. Brak sprzętu i/lub przyborów należy zgłosić Organizatorowi przed kursem.

27. Organizator w razie potrzeby udostępnia sprzęt fryzjerski i/lub przybory Kursantowi podczas usługi szkoleniowo-rozwojowej. Za zniszczone sprzęty odpowiada materialnie Kursant.

28. Kursant zobowiązany jest do punktualności. Zajęcia rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie mimo nieobecności któregoś z Kursantów.

29. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu. W celu jego uzyskania wymagany jest czynny udziału Kursanta w szkoleniu i zdanie egzaminu wewnętrznego.

30. W szkoleniu uczestniczą wyłącznie osoby, które dokonały opłaty. Kursantowi nie wolno przyprowadzać osób towarzyszących na szkolenie.

31. Model uczestniczący w szkoleniu nie może przyprowadzać osób towarzyszących na szkolenie.

32. Model uczestniczy w szkoleniu z własnej woli godząc się na wykonanie usługi w celach edukacyjnych przez Kursanta. Model nie dochodzi praw w sprawie wykonanej przez Kursanta pracy. Model podpisuje informację o przetwarzaniu danych (Rodo) przez Organizatora.

33.  Kursanta podczas szkolenia obowiązuje całkowity zakaz nagrywania filmów wideo zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych, tj.: telefonów, dyktafonów, kamer, aparatów fotograficznych. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 10.000PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

34. Każdy Kursant podczas szkolenia pracuje wg instrukcji przekazywanej przez Instruktora.

35. Instruktor ma prawo przerwać pracę Kursanta, jeśli ten nie wykonuje poleceń poprawnie lub działa na szkodę Modela.

36. Zarówno Organizatora, jak i Kursanta obowiązuje klauzula poufności i dbałość o dobra osobiste.

37. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty szkolenia lub Instruktora prowadzącego.

38. Dane osobowe Kursantów, Modeli oraz podmiotów współpracujących będziemy przetwarzać w celu realizacji postanowień wynikających z odpowiedniego wykonywania Umowy, w tym do wypełnienia obowiązków prawnych związanych z ochroną sanitarno-epidemiologiczną i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Dane przetwarzane będą na  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych wytycznych zamieszonych na portalu gov.pl i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

39. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych przez 6 lat, a informacje dot. podpisanych oświadczeń o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres 30 dni od daty ich popisania. Ankiety o stanie zdrowia są obowiązkowe w czasie epidemii.

40. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@szkolenia-barberskie.pl

41. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie.

42. Organizator rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie lub do 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

43. Informujemy, że dobra osobiste naszych pracowników podlegają ochronie prawnej, w związku z tym apelujemy, aby składana reklamacja odpowiadała wymogom prawa. Wolność słowa, w tym głoszenie poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne do ochrony miedzy innymi dobrego imienia osób trzecich. Przepisy Prawa PK stoją na straży szacunku, dobrego imienia i godności każdej osoby. Zabronione są m.in. zachowania polegające na poniżaniu innych w opinii publicznej lub też narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu. Zakazane jest również używanie w stosunku do innych osób słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, mające na celu ośmieszenie lub skompromitowanie danej osoby. Pragniemy podkreślić, iż nie odbierając nikomu prawa do krytyki, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa reklamacje nie naruszały dóbr osobistych naszych pracowników.

44. Dotyczy to również wpisów, opinii, recenzji na stronach internetowych oraz social mediach Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc Sp. z o.o. W szczególności prosimy, aby nie używać słów obraźliwych oraz zwrotów, które godzą w dobre imię Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc Sp. z o.o. i ich pracowników.

45. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, zlecenia strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

46. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

47. Wszystkie zamówienia na realizację szkoleń przyjęte przez Organizatora do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia. Organizator informuje za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu lub dołączy go w załączniku w mailu. W razie, gdy Zleceniodawca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

48. Umowy zawierane są w języku polskim.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc Sp. z o. o
ul. Strzegomska 282
54-432 Wrocław

„Wszelkie prawa zastrzeżone ®. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części i bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631)
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. e w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503, z późn. zm.).