KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA - RODO

Klauzula Informacyjna dla Klienta (art.13 RODO)

ikona

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja dyspozycji art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

1. Informacje

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Salon Fryzjerski „Finezja” Ewa Wolaniuk-Kloc przy ul. Św. Antoniego 31, 50-73 Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w CEIDG, posiadający numer NIP: 898-143-98-62; Regon: 022090782 prowadząca Akademię Barberingu, Ewa Wolaniuk-Kloc, która jest nazwą marketingową. Niniejsze zasady regulują przetwarzanie danych osobowych klientów, zleceniodawców, modeli, którzy złożą zamówienie na szkolenie za pośrednictwem strony internetowej oraz wszystkie osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie oferty szkoleniowej, bądź nawiązują kontakt z Akademią Barberingu Ewa Wolaniuk-Kloc poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Salon Fryzjerski „Finezja” Ewa Wolaniuk-Kloc działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.
  kontakt jest możliwy: Salon Fryzjerski „Finezja” Ewa Wolaniuk-Kloc przy ul. Św. Antoniego 31, 50-73 Wrocław
  listownie: pod adresem e-mail: biuro@szkolenia-barberskie.pl
  bądź pod numerem telefonu: 505 103 266.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu www.szkolenia-barberskie.pl i uczestników szkoleń Akademii i Salonu Fryzjerskiego. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa:
  a) w procesie realizacji szkoleń,
 2. b) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
  c) w procesie internetowego i mailowego zamawiania kursów i szkoleń, rekrutacji,
  d) poprzez formularz kontaktowy z Akademią i Salonem,
 3. e) zdjęć wykonanych podczas szkoleń,
  f) poprzez wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia.
 4. Dane te obejmują w szczególności adres e-mail, oświadczenie o stanie zdrowia, formularz, kontakt internetowy, ankiety jak również podany adres zamieszkania/ zameldowania, e-mail, telefon oraz informacje i zdjęcia potrzebne do kwalifikacji do bazy modeli.
 5. Przetwarzamy dane osobowe przez Salon Fryzjerski „Finezja” – Ewa Wolaniuk-Kloc w celach marketingowych, publikacji zdjęć – wizerunku w mediach społecznościowych, stronie internetowej www.szkolenia-barberskie.pl, aktualnych stronach internetowych szkoleniowych, fb, jak i wszystkich nośnikach internetowych i wersjach papierowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzamy dane osobowe, aby zrealizować zamówienie na szkolenie, wypełnić umowę między Zamawiającym a Realizatorem szkoleń. Podane dane osobowe przetwarzamy w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora.
 2. Dane osobowe zamawiających szkolenia, uczestników szkoleń, modeli w bazie, podmiotów współpracujących będziemy przetwarzać w celu realizacji postanowień wynikających z odpowiedniego wykonywania Umowy, w tym do wypełnienia obowiązków prawnych związanych z ochroną sanitarno-epidemiologiczną i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Dane przetwarzane będą na wskutek na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Regulaminu Akademii Barberingu Ewa Wolaniuk-Kloc) aktualnych wytycznych zamieszonych na portalu gov.pl i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. Przetwarzamy dane osobowe, aby przesłać ofertę mailową z bieżącymi informacjami na temat Akademii.
 4. Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji zapoczątkowanej poprzez formularz kontaktowy Akademii.
 5. Jeżeli Pani/Pana zakres powierzonych zadań służbowych wymaga posługiwania się legitymacją służbową ze zdjęciem, to przekazane zdjęcie będzie wykorzystywane do tego celu.
 6. Wizyjny monitoring wewnętrzny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, uczestników szkoleń, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Salon Fryzjerski „Finezja“ Ewa Wolaniuk-Kloc na szkodę, art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane, wskazanych powyżej i przechowuje w okresie do 30 dni od dnia nagrania. Salon Fryzjerski „Finezja“ Ewa Wolaniuk-Kloc zapewnia ścisłą kontrolę praw dostępu osób uprawnionych do nagrań.

4. Odwołanie zgody

 1. Zamawiający szkolenie, uczestnicy szkoleń, bazy modeli mogą w każdej chwili wycofać zgodę na jego otrzymywanie poprzez poinformowanie/przesyłanie stosownej informacji na adres: biuro@szkolenia-barberskie.pl

5. Kto ma dostęp do danych?

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Salon Fryzjerski „Finezja” Ewa Wolaniuk- Kloc i Akademię Barberingu Ewa Wolaniuk-Kloc i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do zachowania należytej staranności podczas przetwarzania danych, poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Salonem i Akademią.
 2. Odbiorcami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty, z którymi Salon i Akademia zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Salonie i Akademii systemów informatycznych.
 3. Dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w sytuacjach tego wymagających (w szczególności Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, a także służbom sanitarnym, w szczególności Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu).
 4. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularza na naszej stronie www.szkolenia-barberskie.pl, zlecasz nam wykonanie szkolenia to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, kraj, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika, adres IP.

6. Jak długo przetwarzamy dane?

 1. Salon/Akademia przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności. Zgodnie z prawem, Salon/Akademia zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych przez 6 lat, a informacje dot. podpisanych oświadczeń o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres 30 dni od daty jego popisania.
 2. Newsletter i oferta jest wysyłana do użytkowników tak długo, jak wyrażają zgodę na jego przesyłanie stąd podany adres e-mail przetwarzany jest w tym samym okresie czasu.
 3. Dane uzyskane poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są przez okres trwania korespondencji.

7. Jakie są Państwa prawa?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Salonem/Akademią i wnosić o:

 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych,
 • Prawo dostępu do swoich danych,
 • Prawo żądania sprostowania i uzupełnienie niekompletnych danych,
 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych i ich przesłania innemu administratorowi (jeśli technicznie możliwe),
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Dalej zamawiający i uczestnicy szkoleń mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wysyłania kontaktu przez formularz i ofert szkoleniowych drogą mailową.
 • Oprócz powyższych praw mogą wnieść Państwo skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uodo.gov.pl.
 • W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt zgodnie z danymi podanymi w ust. 1 bądź na adres biuro@szkolenia-barberskie.pl.

8. Bezpieczeństwo

 1. Salon/Akademia dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO). Salon/Akademia kładzie duży nacisk na techniczne, organizacyjne i fizyczne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas realizacji procesu ich przetwarzania.
 2. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 9. Kontakt

 1. W przypadku jakichkolwiek uwag bądź pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Salonem/Akademią zgodnie z danymi podanymi w ust. 1 bądź na adres email: biuro@szkolenia-barberskie.pl

01.03.2021

Copyright ® 2021 Męski Salon Fryzjerski „Finezja”

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

AKADEMIA BARBERINGU
Ewa Wolaniuk-Kloc
ul. Św. Antoniego 31
50-073 Wrocław

„Wszelkie prawa zastrzeżone ®. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części i bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631)
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. e w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503, z późn. zm.).