Regulamin

Regulamin

ikona

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych przez AKADEMIA BARBERINGU Ewa Wolaniuk-Kloc. Decydując się na udział w szkoleniu Klient/ Zlecający/ Kursant/ Model akceptuje poniższy Regulamin.

 1. Podmiotem przeprowadzającym szkolenia Akademii Barberingu Ewa Wolaniuk-Kloc*, zwanym dalej „Organizatorem” i „Administratorem”, jest Salon Fryzjerski „Finezja” Ewa Wolaniuk-Kloc, ul. Św. Antoniego 31, 50-073 Wrocław, NIP 898 143 98 62.
 2. Podmiotem uczestniczącym w szkoleniach, zwanym dalej „Kursantem” jest osoba uczestnicząca w szkoleniach, warsztatach.
 3. Podmiotem zlecającym szkolenie, zwanym dalej „Zlecającym” jest osoba lub firma zlecająca szkolenie.
 4. Podmiotem uczestniczącym w szkoleniach, zwanym dalej „Modelem” jest osoba korzystająca ze świadczonym usług, jako model z bazy model.
 5. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z programem szkoleniowym – Autorskie Szkolenia Fryzjerstwa Męskiego/ Barberingu*.
 6. Organizator świadczy szkolenia w swojej siedzibie, jak i w salonach/ wskazanych placówkach w całej Polsce.
 7. Autorski Program Szkoleniowy – nie podlega kopiowaniu, zawiera prawa autorskie**.
 8. Szkolenia odbywają się na modelach i główkach treningowych z naturalnego włosa.
 9. Kursant oświadcza, że jest zdrowy i nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań (również medycznych), aby uczestniczyć w szkoleniu, a przed szkoleniem wypełnia ankietę zdrowia.
 10. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest uiszczenie opłaty. Na miesiąc przed szkoleniem Organizator wymaga uiszczenia przedpłaty – zadatku w wysokości 50% wartości szkolenia. Pozostała część opłaty powinna być uiszczona 14 dni przed szkoleniem.
 11. W razie rezygnacji ze szkolenia, zadatek nie podlega zwrotowi.
 12. Za zrezygnowanie ze szkolenia przed jego ukończeniem, jak również za nieprzystąpienie do szkolenia, Kursant nie otrzyma zwrotu pieniędzy.
 13. Szkolenia prowadzone są zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie https://szkolenia-barberskie.pl/aktualne-szkolenia.
 14. Każdy Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu) przez Organizatora celem zawarcia umowy i jej realizacji oraz w celach marketingowych. Dane są chronione zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016.
 15. Wizyjny monitoring wewnętrzny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, uczestników szkoleń, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Salon Fryzjerski „Finezja“ Ewa Wolaniuk-Kloc na szkodę, art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane, wskazanych powyżej i przechowuje w okresie do 30 dni od dnia nagrania. Salon Fryzjerski „Finezja“ Ewa Wolaniuk-Kloc zapewnia ścisłą kontrolę praw dostępu osób uprawnionych do nagrań.
 16. Obiekt jest monitorowany w celu bezpieczeństwa pracowników, Kursantów i modeli, zapisane dane przez około 30 dni, wchodząc do salonu wyrażasz na to zgodę.
 17. Zdjęcia wykonywane podczas szkolenia są własnością firmy AKADEMIA BARBERINGU firmy Salon Fryzjerski „Finezja” Ewa Wolaniuk-Kloc i mogą być publicznie udostępniane na profilach społecznościowych Organizatora. Kursant wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach, wykonanych w trakcie szkoleń i warsztatów. w materiałach marketingowych firmy szkolącej. Zdjęcia mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych na stronach Organizatora i stronach z nim powiązanych. Zdjęcia będą oznaczone logotypem Organizatora i tylko w takiej formie będę mogły być pobrane i wykorzystywane przez uczestników szkolenia. Kursant oświadcza, że nie będzie wprowadzać zmian z zakresu obróbki otrzymanych zdjęć, a także ich modyfikowania i kadrowania. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 10.000PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 18. Ochrona danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów Akademii Barberingu Ewa Wolaniuk-Kloc jest Salon Fryzjerski „Finezja” Ewa Wolaniuk-Kloc.
 19. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Szkoleń w celu: sprzedaży usług. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Klient Akademii, którego dane dotyczą:
 • świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością zapisu do formularza w celu szkoleniowym, rekrutacyjnym, do bazy modeli, w celach kontaktu i realizacji szkolenia na stronie www.szkolenia-barberskie.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza,
 • marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.
 1. Zlecający przekazuje swoje dane osobowe Organizatorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie realizacji szkolenia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia przez Zamawiającego i uczestnika szkoleń.

Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: biuro@szkolenia-barberskie.pl,
 • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 00 – 193 Warszawa ul. Stawki.
 1. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Zlecających, w szczególności w przypadku usunięcia danych Zleceniodawcy lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Zleceniodawca nie uregulował wszystkich należności wobec Organizatora lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Organizator.
 2. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 3. Dostęp do danych osobowych Zleceniodawcy, Kursantów, Modeli, Uczestników Szkoleń, będą mieli pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z Organizatorem. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Dane osobowe, zebrane w celu świadczenia usług będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 • reklamacyjnej obsługi klientów,
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zleceniodawcy,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Organizatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 • świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • świadczenia usług drogą elektroniczną do chwili usunięcia danych Zleceniodawcy, Modeli z systemu.
 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, zlecenia usług strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Kursant oświadcza, że nie będzie rozpowszechniać materiałów szkoleniowych, które otrzymuje podczas szkolenia, w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.
 3. Kursant zobowiązany jest posiadać własny sprzęt i przybory fryzjerskie potrzebne do ćwiczeń praktycznych i technicznych tj.: szczotki, grzebienie, maszynki, trymery, nożyczki, degażówki, suszarkę, pelerynę.
 4. Organizator w razie potrzeby udostępnia sprzęt fryzjerski Kursantom podczas zajęć. Za zniszczone sprzęty odpowiada materialnie Kursant.
 5. Kursant zobowiązany jest do punktualności. Zajęcia rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie mimo nieobecności któregoś z Kursantów.
 6. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu/ zaświadczenia. W celu jego uzyskania wymagany jest czynny udziału Kursanta w szkoleniu i zdanie egzaminu wewnętrznego.
 7. W szkoleniu uczestniczą wyłącznie osoby, które dokonały opłaty. Kursantom nie wolno przyprowadzać osób towarzyszących na szkolenie.
 8. Modele uczestniczący w szkoleniu nie mogą przyprowadzać osób towarzyszących na szkolenie.
 9. Modele uczestniczą w szkoleniu z własnej woli, wyrażają chęć usługi u Kursanta zgadzając się na wykonanie czynności ustalonych wcześniej w celach edukacyjnych. Nie dochodzą praw w sprawie wykonanej pracy przez Kursanta. Wypisują ankiety zdrowia i Rodo.
 10. Wszystkich uczestników podczas szkolenia obowiązuje całkowity zakaz nagrywania filmów wideo zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych, tj. telefonów, dyktafonów, kamer, aparatów fotograficznych. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 10.000PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 11. Każdy Kursant podczas szkolenia pracuje wg instrukcji przekazywanej przez Instruktora.
 12. Instruktor ma prawo przerwać pracę Kursanta, jeśli ten nie wykonuje poleceń poprawnie lub działa na szkodę modela.
 13. Zarówno Organizatora, jak i Kursanta obowiązuje klauzula poufności i dbałość o dobra osobiste.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty szkolenia lub Instruktora prowadzącego.
 15. Dane osobowe zamawiających szkolenia, uczestników szkoleń, modeli w bazie, podmiotów współpracujących będziemy przetwarzać w celu realizacji postanowień wynikających z odpowiedniego wykonywania Umowy, w tym do wypełnienia obowiązków prawnych związanych z ochroną sanitarno-epidemiologiczną i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Dane przetwarzane będą na wskutek na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa aktualnych wytycznych zamieszonych na portalu gov.pl i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 16. Salon/ Akademia przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności. Zgodnie z prawem, Salon/ Akademia zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych przez 6 lat, a informacje dot. podpisanych oświadczeń o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres 30 dni od daty jego popisania. Ankiety o stanie zdrowia są obowiązkowe w czasie epidemii.
 17. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@szkolenia-barberskie.pl
 18. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie.
 19. AKADEMIA BARBERINGU/ Salon „Finezja” rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie lub do 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 20. Informujemy, ze dobra osobiste naszych pracowników podlegają ochronie prawnej, w związku z tym apelujemy, aby składana reklamacja odpowiadała wymogom prawa. Wolność słowa, w tym głoszenia poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne do ochrony miedzy innymi dobrego imienia osób trzecich. Przepisy Prawa PK stoją na straży szacunku, dobrego imienia i godności każdej osoby. Zabronione są m.in. zachowania polegające na poniżaniu innych w opinii publicznej lub też narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu. Zakazane jest również używanie w stosunku do innych osób słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, mające na celu ośmieszenie lub skompromitowanie danej osoby. Pragniemy podkreślić, iż nie odbierając nikomu prawa do krytyki, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa reklamacje nie naruszały dóbr osobistych naszych pracowników.
 21. Dotyczy to również wpisów, opinii, recenzji na stronie internetowej www.szkolenia-barberskie.pl , stronie na profilu FB AKADEMIA BARBERINGU i Salon Fryzjerski „Finezja” Ewa Wolaniuk-Kloc, przy zapisach on-line. W szczególności prosimy, aby nie używać słów obraźliwych oraz zwrotów, które godzą w dobre imię Salonu Fryzjerskiego „Finezja” Ewa Wolaniuk-Kloc, Akademii Barberingu i ich pracowników.
 22. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, zlecenia strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 24. Wszystkie zamówienia na realizację szkoleń przyjęte przez Organizatora do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia. Organizator informuje za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu lub dołączy go w załączniku w mailu. W razie, gdy Zleceniodawca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 25. Umowy zawierane są w języku polskim.

2021® Salon Fryzjerski Finezja Ewa Wolaniuk-Kloc

* Akademia Barberingu Ewa Wolaniuk-Kloc, która jest nazwą marketingową.

** Uprzejmie informuję, że wszelkie informacje o Autorskim Programie Szkoleniowym, cały zakres, nazwy kursów – Szkolenia Fryzjerstwa Męskiego/ Barberingu Ewa Wolaniuk-Kloc, są objęte prawami autorskimi i nie podlegają kopiowaniu, w całości jak i części.

Klauzulawszelkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części i bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. e w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

AKADEMIA BARBERINGU
Ewa Wolaniuk-Kloc
ul. Św. Antoniego 31
50-073 Wrocław

„Wszelkie prawa zastrzeżone ®. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części i bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631)
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. e w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503, z późn. zm.).